Behandling af personoplysninger i Gladsaxe Kommunes Biblioteker

05.02.20
Gladsaxe Kommunes Bibliotekers behandling af personoplysninger om dig

Behandling af personoplysninger i Gladsaxe Kommunes Biblioteker 

Formål

Bibliotekernes formål er at udlåne materiale og yde services indenfor rammerne af Biblioteksloven. 
I den forbindelse behandler vi oplysninger om dig for bl.a. at kunne: 
•    Administrere dine lån og reserveringer. 
•    Give dig adgang til digitale ressourcer.  
•    Give dig adgang til at benytte biblioteket uden for betjent åbningstid.
•    Sende dig information om afleveringsfrister og reserveringsafhentning.
•    Sende dig servicemeddelelser ved ændret biblioteksservice.

Disse personoplysninger behandler vi: 


•    Personlig identifikation: CPR-nummer og lånerkortnummer.
•    Adresseoplysninger: navne, navn på eventuel værge, adresse, postnummer, by, land, telefonnummer og mail.
•    Administration af lån: Lånte, reserverede og afleverede materialer, tilhørs- og afhentningsfilial, interesseperiode, fraværsperiode, mellemværender med biblioteket ved for sent afleverede, beskadigede eller mistede materialer, blokering af låner.
•    Information om beskeder sendt som sms’er, mails, push-beskeder i app eller digital post.
•    Dine lister – huskeliste og gemte søgninger.

Når du benytter Gladsaxe Kommunes Bibliotekers hjemmeside gladbib.dk indsamler vi oplysninger om din IP-adresse samt hvilke undersider og funktioner du har klikket på. Oplysningerne anonymiseres og benyttes af biblioteket til statistiske undersøgelser til formål at målrette og forbedre brugeroplevelsen.
Vi har fået navne og adresseoplysninger fra CPR-registret ud fra dit CPR-nummer. Har du navne- og adressebeskyttelse i CPR-registret, bliver det respekteret i bibliotekets systemer.

Retsgrundlag

Behandlingen af dine oplysninger sker som led i Gladsaxe Kommunes myndighedsudøvelse efter Biblioteksloven. 
Det er derfor EU’s databeskyttelsesforordning (2016/679/EU) art. 6 stk. 1, litra e, som danner lovgrundlag for vores indsamling og øvrig behandling af dine personoplysninger.

Hvad er frivilligt? 

Det er frivilligt, om du vil oprette dig som bruger hos Gladsaxe Bibliotekerne mhp. at låne materialer, benytte digitale ressourcer, benytte gladbib.dk samt benytte biblioteket uden for betjent åbningstid. Hvis du opretter dig som bruger, er det frivilligt, om du vil oplyse telefon og mail til Gladsaxe Bibliotekerne. Hvis du ikke ønsker at oplyse hverken telefon eller mail, kan biblioteket ikke kontakte dig med information om afleveringsfrister og reserveringsafhentning. Eventuelle beskeder om mellemværender og blokering vil blive sendt til din digitale postkasse.

Opbevaring og videregivelse

Vi videregiver personoplysninger til andre offentlige myndigheder, når vi er berettigede eller forpligtede til det. Vi overdrager f.eks. oplysninger i forbindelse med inddrivelse af gebyrer og erstatning til SKAT. 
Vi overlader endvidere personoplysninger til databehandlere, der på vores vegne behandler oplysningerne. Gladsaxe Kommune har indgået databehandleraftaler med alle leverandører som på vores vegne behandler personoplysninger i de IT-systemer vi benytter.    

De oplysninger, vi har om dig, bliver automatisk slettet, hvis du ikke har været aktiv i tre år. Oplysninger om afleverede materialer, betalte gebyrer, indholdet af beskeder sendt til dig samt dine besøg på bibliotekerne uden for betjent åbningstid gemmes i 30 dage, hvorefter data automatisk slettes. Oplysninger om reserveringer gemmes kun så længe en reservering er aktiv. Oplysninger om mellemværender gemmes indtil mellemværendet er afsluttet, dog højst tre år.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:

Ret til indsigt:

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse:

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis det gør dine personoplysninger mere fuldstændige eller ajourførte.

Ret til sletning:

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling:

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse:

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. 
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk

Spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger 

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine/dit barns personoplysninger, kan du altid kontakte dit lokale bibliotek, som kan hjælpe med at besvare dine spørgsmål.

Du kan også kontakte Gladsaxe Kommune som dataansvarlig på:
 
•    Telefon: 39 57 50 00
•    Mail: kommunen@gladsaxe.dk
•    Via brev: Gladsaxe Kommune, Rådhus Alle 7, 2860 Søborg.


Vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger  
Alle offentlige myndigheder har pligt til at udpege en databeskyttelsesrådgiver. Databeskyttelsesrådgiveren er Gladsaxe Kommunes rådgiverfunktion, som inddrages i spørgsmål om databeskyttelse og rådgiver om reglerne for databeskyttelse.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på: 
•    E-mail: dpo@gladsaxe.dk 
•    Telefon: 39 57 69 00
•    Via brev: Gladsaxe Kommune, Rådhus Alle 7, 2860 Søborg, att. ’Databeskyttelsesrådgiveren’

Klagemuligheder

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine oplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk